غضب و خشنودی خداوند در کارهایی پنهان شده است؟

امام علی(ع) می‌ فرماید: خدای تعالی چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده است…

امام علی(ع) می‌ فرماید:خدای تعالی چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده است:

۱. رضای خود را در طاعت ‌ها، هیچ طاعتی را سبک نشمارید، شاید خشنودی خدا در همان باشد.
۲. غضبش را در گناهان، هیچ گناهی را کوچک نشمارید ممکن است همان مورد غضب او باشد.
۳. استجابت را در دعاها، هیچ دعائی را ناچیز نپندارید مبادا همان مستجاب شود.
۴. ولیش را در میان بندگان، به هیچ بنده ای بی اعتنائی نکنید احتمال دارد که او دوست خدا باشد و شما ندانید.

زبده الاحادیث، جلد اول، ص۴۳
نصایح، نوشته مرحوم ایت الله مشکینی