فرانسوی ها می گویند:

ازدواج زود اش اشتبا ه بزرگ است ودیر اش اشتبا ه بزرگترازآن است .”فرانسوی”