فرزندى که از ازدواج موقت متولد مى‏شود مربوط به پدر است یا مادر؟

بچه مربوط به پدر و مادر است و به طور کلى فرزندانى که از عقد موقت متولد مى‏شوند همه حقوق فرزندى را دارند.