فرزند نامشروع گرایش بسیار زیاد به بدى دارد در حالى که فرد در تولدش‏نقشى نداشته آیا با عدل الهى در تناقض نیست؟
جواب :  


  آنچه مسلم است این است که عنصر وراثت در شخصیت انسان مؤثر است اما این تأثیر به حدى نیست که اختیار را از انسان سلب کند بلکه تنها مسیر رسیدن به کمال معنوى را نزدیک یا طولانى مى‏کند. به عبارت دیگر آهنگ و میزان گرایش به سمت نیکیها و بدیها را کمتر یا افزونتر مى‏سازد و در نتیجه کسى که با وجود چنین عواملى راه درست را در پیش گیرد از پاداش افزونترى بهره‏مند خواهد شد زیرا با دشوارى و تلاش بیشترى این راه را پیموده است. با توجه به آیه ۲۷ سوره آل عمران که مى‏فرماید : « تُخْرِجُ اَلْحَیَّ مِنَ اَلْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ اَلْمَیِّتَ مِنَ اَلْحَیِ‏ » « خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مى‏سازد » مى‏توان گفت که وراثت آزادى را از انسان نمى‏گیرد زیرا چه بسا انسانهاى زنده دل که از انسانهاى مرده دل پدید آیند و برعکس. نکته دیگر این که زنازاده فطرتاً شر دوست است قابل اثبات نیست، بلکه فطرت مجموعه‏اى از بینش‏ها و کشش‏هاى متعالى است که در همه انسان‏ها وجود دارد و زمینه بیشتر براى گرایش به شرور اخلاقى به معناى تفاوت در فطریات نیست. افزون بر آن اینگونه گرایش‏ها با تربیت صحیح و خودسازى فرد قابل درمان است.