فرق بزغاله و بچه‌ی آدم! (کاریکاتور)

جوانان امروزی بی عرضه و دست و پاچلفتی هستند
مقایسه بچه بز ۳۰ دقیقه بعد از تولد و بچه آدم ۳۰ سال پس از به دنیا آمدن!!