فرق تنفس با ماسک و بدون آن برای جلوگیری از بیماری‌ها (فیلم جالب)

هوایی که از دهان شما بیرون می‌اد
موقع نفس کشیدن، سرفه کردن، عطسه کردن، با ماسک و بدون ماسک

ببینید فرقش چیه. حالا باز هم برای جلوگیری از کرونا بدون ماسک بیرون می‌رید؟!