فهرست روزنامه‌هایی که در طرح رتبه بندی شرکت نمود‌ه‌اند

تاکنون ١١١ روزنامه در مرحله دوم اجرای طرح رتبه بندی روزنامه ‌ها شرکت کردند.

به گزارش خبرینه و به نقل از گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اداره کل مطبوعات و خبرگزاری ‌های داخلی اعلام نمود در مرحله نخست طرح رتبه بندی روزنامه ‌ها ٩٠ روزنامه حضور داشتند که این تعداد تاکنون به ١١١ روزنامه افزایش یافته است. بر بنیاد اعلام این اداره کل، کارگروه بررسی اولیه جداول خوداظهاری روزنامه ‌ها، از هفته گذشته کار خود را آغاز کرده و نتایج آن پس از تکمیل به صورت ماتریس مقایسه ای برای پست الکترونیکی که روزنامه ‌ها در سامانه جامع رسانه ‌های کشور(e-rasaneh.ir) ثبت کرده اند ارسال می‌ شود.

رتبه بندی روزنامه ‌ها براساس شاخص هایی که پیشتر در سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی منتشر شده بود. مرحله دوم اجرای طرح رتبه بندی روزنامه ‌ها برای ۶ روز معین از سه ماه زمستان ٩۴  (اینجا)و براساس شیوه نامه منتشر شده انجام می‌ شود.

بنابراعلام اداره کل مطبوعات و خبرگزاری ‌های داخلی، روزنامه هایی که تا کنون به هر دلیلی نتوانسته اند فرم خود اظهاری و اصل روزنامه ‌های مد نظر را ارسال کنند، در اسرع وقت نسبت به ارسال آن اقدام نمایند.

شایان ذکر است، نتایج نهایی اجرای طرح رتبه بندی روزنامه ‌ها مبنای اصلی در  اعطای تسهیلات و پشتیبانی ‌های معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی خواهد بود.

روزنامه ‌های حاضر در طرح رتبه بندی

ردیف

نام روزنامه

ردیف

نام روزنامه

ردیف

نام روزنامه

ردیف

نام روزنامه

١

١٩ دی

١٧

افسانه

٣٣

پنجره نو

۴٧

حدیث کرمان

٢

٩٠

١٨

افکار

٣۴

پیام استان سمنان

۴٨

خـبـر جنوب

٣

Iranians

١٩

اقتصاد پویا

٣۵

پیام آشنا

۴٩

خـبـر شمال

۴

Financial Tribune

٢٠

امتیاز

٣۶

پیام زمان

۵٠

خـبـر ورزشی

۵

Tehran times

٢١

امین

٣٧

پیام سپیدار

۵١

خراسان

۶

نوآوری

٢٢

ایران

٣٨

پیک شمال

۵٢

خراسان جنوبی

٧

ابرار

٢٣

آرمان امروز

٣٩

تجارت

۵٣

خراسان رضوی

٨

ابرار اقتصادی

٢۴

آسیا

۴٠

تعادل

۵۴

خراسان شمالی

٩

ابرار ورزشی

٢۵

آفتاب یزد

۴١

توریسم

۵۵

دنیای جوانان

١٠

اتفاقیه خراسان

٢۶

آفرینش

۴٠

جام جم

۵۶

دنیای خودرو

١١

اخبار صنعت

٢٧

آلیک

۴١

جمهوری اسلامی

۵٧

دنیای اقتصاد

١٢

اصفهان امروز

٢٨

آوای خراسان جنوبی

۴٢

جوان

۵٨

دیار سبز

١٣

اصفهان زیبا

٢٩

بامداد جنوب

۴٣

جمهوری اسلامی

۵٩

راه مردم

١۴

اطلاعات

٣٠

بانی فیلم

۴۴

جوان

۶٠

رویش ملت

١۵

اعتدال

٣١

بشارت نو

۴۵

جهان اقتصاد

۶١

سایه

١۶

اعتماد

٣٢

بشیر مازندران

۴۶

جهان صنعت

۶٢

سبحان

ردیف

نام روزنامه

ردیف

نام روزنامه

ردیف

نام روزنامه

۶٣

ستاره صبح

٨٢

فرصت امروز

١٠٢

ولایت قزوین

۶۴

سوال جواب

٨٣

فرهیختگان

١٠٣

هدف

۶۴

سوال جواب

٨۴

قدس

١٠۴

هدف و اقتصاد

۶۵

سیاست روز

٨۵

کارون

١٠۵

هفت صبح

۶۶

سیستان و بلوچستان

٨۶

کائنات

١٠۶

همدان پیام

۶٧

شاپرک

٨٧

کرمان امروز

١٠٧

همدلی

۶٨

شاخه سبز

٨٨

کسب و کار

١٠٨

همشهری

۶٩

شرق

٨٩

کیمیای وطن

١٠٩

همکاری ملی

٧٠

شروع

٩٠

کیهان

١١٠

هنرمند

٧١

شوت

٩١

گل

١١١

 روزان

٧٢

صبح ساحل

٩٢

گیلان امروز

٧٣

صدای زنجان

٩٣

مردم سالاری

٧۴

صدای ملت

٩۴

مناقصه مزایده

٧۵

صمت

٩۵

مهد آزادی

٧۶

طرح نو

٩۶

نسل فردا

٧٧

عصر اقتصاد

٩٧

نوآوران

٧٨

عصر ایرانیان

٩٨

نهضت شمال

٧٩

عصر آزادی

٩٩

واقعه

انتهای پیام/