قدبلندترین مرد دنیا از رئیس جمهور لباس خواست

قدبلندترین مرد دنیا در دیدار با ویکتور یوشنکو ، رئیس جمهور اکراین از او خواست برای خرید لباس و پوشاک به او کمک کند.
ویکتور یوشنکو ، رئیس جمهور اکراین در دیدار با “لئونید استادنیکا” ، بلندقدترین مرد دنیا که در شهر “پادولیانس” در استان ژیتومرسکایای اکراین زندگی می کند ، از نزدیک با زندگی این مرد ۲ متر و ۵۳ سانتی متری آشنا شد ، در این دیدار لئونید به رئیس جمهور گفت که قد وی هنوز هم دارد رشد می کند و هر سال به قد وی اضافه می شود. وی در بیان مشکلات خود از نبود پوشاک و کفش متناسب با اندازه خود به رئیس جمهوری شکایت کرد و یوشنکو نیز برای تامین پوشاک به او قول مساعد داد. این مرد ۳۲ ساله هنوز مجرد است ، چراکه به گفته وی تمامی افرادی که او تصمیم ازدواج با آنها را داشته از قد بلند و جثه بزرگ وی در وحشت بوده اند. وی در حال حاضر به کشاورزی مشغول بوده و به همراه مادر خود در یکی از روستاهای شهر “پادولیانس” زندگی می کند.