قرآن و معجزات ریاضی موجود در آن

قرآن و روابط ریاضی در آن (کد های آیان قرآن)از این رو قرآن تغییر نیافتنی است
هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زیر ایمان میآورد که قران کلام خدا است
چه رسد به افرادی که مسلمان هستند

جمله ”بسم الله الرحمن الرحیم“ ۱۹ حرف است، و در آیه ۷۴:۳۰ سوره مدثر آمده است که نگهبانان جهنم ۱۹ فرشته هستند
و هر کس که بگوید قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی میکند که ۱۹ فرشته نگهبان آن هستند.
ما میدانیم که عدد ۱۹ عدد اول ( prime number ) است. عدد اول عددی است که فقط بر خودش و بر یک قابل تقسیم باشد.
افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات ریاضی قرآن پی ببرند.
در گذشته، یکی از این افراد پیگیری های زیادی در این مورد انجام داد و به موفقیت های زیادی “در این مورد” رسید.
در سالهای اخیرآقای کورش جم ‌نشان که در زمان حاضر در تهران زندگی میکند با یک ماشین حساب کوچک به نتیجه‌ای رسید
که شما میتوانید آن را امتحان کنید. او شماره هر سوره را با تعداد آیات آن بصورت زیر جمع کرد:

جمع تعداد آیه شماره سوره
زوج ۸ = ۷ + ۱
زوج ۲۸۸ = ۲۸۶ + ۲
فرد ۲۰۳ = ۲۰۰ + ۳
زوج ۱۸۰ = ۱۷۶ + ۴
فرد ۱۲۵ = ۱۲۰ + ۵
… … … …
… … … …
زوج ۱۱۸ = ۵ + ۱۱۳
زوج ۱۲۰ = ۶ + ۱۱۴

جمع زوج ها جمع فردها جمع آیه ها جمع سوره ها
۶۲۳۶ ۶۵۵۵ ۶۲۳۶ ۶۵۵۵

قابل توجه است که تعداد زوج‌ها ۵۷ عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی ۵۷ عدد میباشد که این خود به تنهائی یک معجزه است.
اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع کنیم ۶۲۳۶ بدست می ‌آید که مساوی است با تعداد کل آیه‌های قرآن.
و معجزه دیگر اینکه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع کنیم ۶۵۵۵ بدست میاید که مساوی است با جمع کل شماره سوره‌های قرآن.
و معجزه دیگر اینکه اگر رقم‌های ۶۵۵۵ را با رقم‌های ۶۲۳۶ جمع کنیم، عدد ۳۸ بدست میآید که خود ضریب ۱۹ دارد:
۲ X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)
همانطور که تعداد سوره‌های قرآن ضریب ۱۹ دارد: ۶ X 19 = 114
لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه‌های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض کنیم
دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت،
و این نشان دهنده اینست که تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده
و در نتیجه قرآن نمیتواند کار دست انسان باشد.
________________________________________
آقای عبدالله اریک متوجه شدند که
در چهار کلمه “بسم” و “الله” و “الرحمن” و ”الرحیم“ ۱۸ رابطه ریاضی وجود دارد.
و یک رابطه دیگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم ۱۹ رابطه میشود.
که با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (که در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید.
حروف ابجد ۲۸ حرف عربی را نشان میدهد که بترتیب از یک تا هزار بترتیب زیر شماره گذاری شده:

ارزشهای عددی حروف ابجد
ا = ۱ ک = ۲۰ ق = ۱۰۰
ب = ۲ ل = ۳۰ ر = ۲۰۰
ج = ۳ م = ۴۰ ش = ۳۰۰
د = ۴ ن = ۵۰ ت = ۴۰۰
ه = ۵ س = ۶۰ ث = ۵۰۰
و = ۶ ع = ۷۰ خ = ۶۰۰
ز = ۷ ف = ۸۰ ذ = ۷۰۰
ح = ۸ ص = ۹۰ ض = ۸۰۰
ط = ۹ ظ = ۹۰۰
ی = ۱۰ غ =۱۰۰۰


لازم به تذکر است که این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی
مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (Roman Numerals) قرن‌هاست که مورد استفاده بوده است.

۱۹ حرف بسم الله الرحمن الرحیم و ارزشهای ابجدی مربوطه:

شماره حرف عربی ارزش ابجدی بسم
۱ ب ۲
۲ س ۶۰
۳ م ۴۰


۴ ا ۱ الله
۵ ل ۳۰
۶ ل ۳۰
۷ ه ۵

۸ ا ۱ الرحمن
۹ ل ۳۰
۱۰ ر ۲۰۰
۱۱ ح ۸
۱۲ م ۴۰
۱۳ ن ۵۰

۱۴ ا ۱ الرحیم
۱۵ ل ۳۰
۱۶ ر ۲۰۰
۱۷ ح ۸
۱۸ ی ۱۰
۱۹ م ۴۰


معجزه ریاضی ”بسم الله الرحمن الرحیم“

چهار کلمه و ۱۹ حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یکدیگر، بنابر یک سیستم ریاضی متشکل گردیده است
که با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست میاید
که اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است.
________________________________________
چهار کلمه ”بسم الله الرحمن الرحیم“ شماره حروف عربی هر کلمه و ارزشهای ابجدی آنها:

شماره کلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع ارزشها
۱ ب س م ۳ ۲/۶۰/۴۰ ۱۰۲
۲ ا ل ل ه ۴ ۱/۳۰/۳۰/۵ ۶۶
۳ ا ل رح م ن ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۴۰/۵۰ ۳۲۹
۴ ا ل ر ح ی م ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۱۰/۴۰ ۲۸۹
جمع ۱۹ جمع ارزشها ۷۸۶


________________________________________

۱- بسم الله الرحمن الرحیم ۱۹ حرف است.
________________________________________
۲- اگر شماره ترتیب هر کلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم
عدد ۱۳۲۴۳۶۴۶ بدست میاید که قابل قسمت به ۱۹ است.
(شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر قرمز نوشته شده):
۱۹ X 19 X 36686 = 13243646
________________________________________
۳- اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب ۱۹ دارد:
۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹ X 2440127
________________________________________
۴- اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به ۱۹ است:
۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹ X 5801401752331
________________________________________
۵- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب کلمه بگذاریم، باز قابل قسمت به ۱۹ است:
۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =
۱۹ X 66336954126595422109686863843162160
________________________________________
۶- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع تعداد حروف هر کلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن کلمه بگذاریم
باز ضریب ۱۹ دارد. یعنی:
۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵ = ۱۹ X 5817212281805
(۳ + ۱۰۲ = ۱۰۵), (۴ + ۶۶ = ۷۰), (۶ + ۳۲۹ = ۳۳۵), (۶ + ۲۸۹ = ۲۹۵)
________________________________________
۷ـ اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه تعداد حروف هر کلمه را به اضافه مجموع حروف کلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب ۱۹ دارد
۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹ X 69858601
(۰ + ۳ = ۳), (۳ + ۴ = ۷), (۳ + ۴ + ۶ = ۱۳), (۳ + ۴ + ۶ + ۶ = ۱۹)
________________________________________
۸- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر کلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم
باز ضریب ۱۹ دارد یعنی:
۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶ = ۱۹ X 58011412367094
چون (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ + ۲۸۹ = ۷۸۶), (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ = ۴۹۷), (۱۰۲ + ۶۶ = ۱۶۸)
میباشد.
________________________________________
۹- اگر ارزش ابجدی هر حرف از ۱۹ حرف (بسم الله الرحمن الرحیم) را قبل از شماره ترتیب آن حرف بگذاریم
( عدد ۶۲ رقمی بدست میاید) باز ضریب ۱۹ دارد یعنی:
۲۱۶۰۲۴۰۳ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =
۱۹ X 113696858647 …)
زیر اعداد مربوط به هر یک از چهار کلمه )بسم الله الرحمن الرحیم( خط کشیده شده است. این خط ‌کشی برای درک نکات بعد مفید میباشد.
________________________________________
۱۰- اگر شماره ترتیب هر کلمه (۴ و ۳ و ۲ و۱) را در آخر هر عددی که زیر آن خط‌ کشیده شده است اضافه کنیم
عدد جدیدی بدست میآید (عدد ۶۶ رقمی) که باز هم ضریب ۱۹ دارد.
۲۱۶۰۲۴۰۳۱ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴ =
۱۹ X 113696855849 …)
________________________________________
۱۱- اگر پس از هر کلمه بجای شماره ترتیب (۱ و۲ و ۳ و ۴) مجموع ارزش‌های ابجدی هر کلمه (۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹) را بگذاریم،
یک عدد ۷۳ رقمی بدست خواهد آمد که باز هم ضریب ۱۹ دارد.
۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴ ۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۲۸۹ =
۱۹ X 111369685843 …)
________________________________________
۱۲- در این مرحله ارزش‌های ابجدی هر کلمه ۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹ را در ابتدای هر کلمه میگذاریم، باز هم عدد ۷۳ رقمی جدیدی بوجود میآید که ضریبی از ۱۹ است.
۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۲۸۹ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =
۱۹ X 5379790738 …)
________________________________________
۱۳- برای هرکلمه (بسم الله الرحمن الرحیم) نکات زیر را مینویسیم:

۱- تعداد حروف هرکلمه، مثلاً کلمه ” بسم ” از ۳ حرف تشکیل شده (برای تشخیص برنگ قرمز نوشته شده).
۲- جمع ارزش ابجدی هر کلمه، مثلاً کلمه ” بسم ” جمع ارزش حروف آن ۱۰۲ میباشد.
۳- ارزش ابجدی هر حرف در هر کلمه، مثلاً کلمه ” بسم ” از حروف (ب، س، م) تشکیل گردیده
که ارزش هر حرف به ترتیب ( ۲ و ۶۰ و ۴۰ ) میباشد.

اگر پس از تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی هر کلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن کلمه را بگذاریم
یک عدد ۴۸ رقمی بوجود میآید که باز ضریب ۱۹ دارد.
۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =
۱۹ X 1632768634 …)
________________________________________
۱۴- در این مرحله پس از تعداد حروف هر کلمه ارزش هر حرف آن کلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مینویسم
که این بار هم عدد ۴۸ رقمی بدست می آید که باز هم ضریبی از ۱۹ میباشد.
۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹ =
۱۹ X 1716000539 …)
________________________________________
۱۵- اگر شماره ترتیب حروف هرکلمه را با شماره ترتیب حروف کلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع کنیم
عددی ۱۲ رقمی بدست میآید که باز هم ضریبی از ۱۹ میباشد.
۱۲۳ + ۴۵۶۷ + ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳ + ۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹ =
۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ =
۱۹ X 7917173038
________________________________________
۱۶- اگر شماره ترتیب هر کلمه را پس از شماره ترتیب حروف هر کلمه بگذاریم عدد ۲۳ رقمی بدست میآید
که باز هم ضریبی از ۱۹ میباشد
۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۴ =
۱۹ X 648135120479 …)
________________________________________
۱۷- اگر تعداد کلمات “بسم الله الرحمن الرحیم” (۴) را اول بنویسیم و تعداد حروف (۱۹) آن را بعد از آن بنویسم
و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (۷۸۶) آن را بنویسیم عدد ۶ رقمی بوجود میاید که ضریبی از ۱۹ میباشد.
(برای تشخیص زیر آن اعداد خط کشیده شده است).
۴ ۱۹ ۷۸۶ = ۱۹ X 22094
________________________________________
۱۸- اگر رقم های رابطه ۱۷ را برعکس بنویسیم ضریب ۱۹ خواهد داشت.
۳۶۲۰۶ x 19 = 4 91 687
________________________________________
۱۹- اگر شماره آیه )بسم الله الرحمن الرحیم( که اولین آیه قرآن است بنویسیم و بعد تعداد حروف آن (۱۹) را بنویسم
و بعد تعداد حروف هر کلمه را بنویسیم باز ضریبی از ۱۹ میباشد.
۱۷۴ X 19 X 19 X 19 = 3466 19 1

باید توجه داشت که هر یکی از این رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به ۱۰ میباشد.
چون احتمال بین صفر تا ۹ را دارد.

برای مثال: در شماره ۴ عدد ۱۰۲ شامل رقم های ۱ و ۰ و ۲ می باشد و عدد ۶۶ شامل رقم های ۶ و ۶ می باشد
و عدد ۳۲۹ شامل رقم های ۳ و ۲ و ۹ می باشد و عدد ۲۸۹ شامل رقم های ۲ و ۸ و ۹ می باشد، لذا امکان
درست کردن آن یک میلیون میلیاردیم یعنی ( ۱۰ به توان ۱۵ – ) یعنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ / ۱ می باشد.

اگر چهار کلمه ای که در “بسم الله الرحمن الرحیم” وجود دارد برای اینکه ارقامش مطابق حساب ابجد ۱۹ بار قابل تقسیم به ۱۹ باشد،
امکان آن ۱۹ بار ۱۹ / ۱ ضرب در ۱۹ / ۱ است.
یعنی ۳۷۵۸۹۹۷۳۴۵۷۵۴۵۹۵۸۱۹۳۳۵۵۶۰۱ / ۱
آیا فکر میکنید این روابط ریاضی تصادفی است ؟

اگر اینطور فکر کنید خیلی بی ‌انصافی کرده‌اید و خواسته‌اید با کمال بی ‌انصافی این حقیقت بزرگ را
که قرآن کلام خدا است و نه تنها کار محمد (ص) و تمام مردم آن زمان نیست،
بلکه حتی مردم این زمان هم با وجود کامپیوتر نمیتوانند چهار کلمه پیدا کنند که اینهمه روابط ریاضی داشته باشد.
چون بیشتر این روابط باید در قالب ۱?۲?۳?۴? = ۱۹ X … باشد.
یعنی بجای علامت سؤال پس از شماره ترتیب باید عدد خاص آن چهار کلمه وجود داشته باشد.
________________________________________
مطابق محاسبه‌ای که با کامپیوتر شده، احتمال مرحله ۲، برابر یک در ۱۸۹۷۵۳ میباشد
و احتمال مرحله ۲ و ۴، کمتر از یک در ۳۶ میلیارد میباشد
و احتمال مرحله ۲ و ۴ و ۵، کمتر از یک در ۶.۸۳۲ کاترلیون میباشد.

در نتیجه احتمال تصادفی بودن این ۱۹ رابطه تقریباً صفر یعنی محال است.
________________________________________
اندکی فکر کنید و منصفانه قضاوت کنید که آیا محاسبه این روابط کار مردم ۱۴ قرن پیش عربستان است؟ چه رسد به یک شخص.
آیا این روابط نشان ‌دهنده یک وجود بسیار بسیار دانا و حسابگر که خدا باشد نیست و پیامبری محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟

حالا که معلوم شد قرآن واقعاً کلام خدا است،
آن را با دقت هر چه بیشتر بخوانید و در آیات آن اندیشه و فکر کنید تا راه درست زندگی را پیدا کنید.


چند معجزه ریاضی دیگر
کلمه اسم ۱۹ بار در قرآن آمده است
• کلمه (الله) بدون حساب الله که در ”بسم الله الرحمن الرحیم“ اول سوره‌ها است، ۲۶۹۸ بار یعنی ۱۹ X 142بار آمده است.
• کلمه (الرحمن) که یکی از صفات انحصاری خدا است، ۵۷ بار یعنی ۱۹ X 3 بار
• و کلمه (رحیم) که بصورت صفت خداوند آمده ۱۱۴ بار یعنی۱۹ X 6 بار آمده است
(کلمه رحیم ۹:۱۲۸ سوره توبه در مورد صفت پیغمبر اسلام (ص) ذکر شده است، نه در مورد صفت خداوند).
• سوره علق که ۵ آیه اول آن اولین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده ۱۹ سوره مانده به آخر قرآن یعنی سوره ۹۶ قرآن است
و ۵ آیه اول آن که اولین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده ۱۹ کلمه دارد و ۷۶ حرف است یعنی۱۹ X 4 = 76
• سوره علق ۱۹ آیه و ۲۸۵ حرف یعنی ۱۹ X 15 حرف دارد.
• سوره ناس آخرین سوره قرآن (سوره ۱۱۴) است و ۶ آیه دارد یعنی ۱۹ X 6 = 114
• سوره نصر سوره ۱۱۰ قرآن که بقولی آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده ۱۹ کلمه دارد و آیه اول آن ۱۹ حرف دارد.
• ۹ آیه اول سوره قلم سوره ۶۸ قرآن که دومین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده، ۳۸ کلمه دارد که مساوی ۱۹ X 2 میباشد.
• ۱۰ آیه اول سوره مزمل سوره ۷۳ قرآن، سومین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده که ۵۷ کلمه دارد یعنی۵۷ = ۱۹ X 3
• حرف ”ق“ در سوره ق (سوره ۵۰) و در سوره شوری (سوره ۴۲)
که در حروف مقطعه اول این دو سوره ذکر شده ۵۷ بار تکرار شده است یعنی ۱۹ X 3
در تمام حروف مقطعه قرآن این روابط ریاضی وجود دارد که حدود ۲۰۰ رابطه است.
• حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره ۶۸) ۱۳۳ بار آمده است یعنی ۱۳۳ = ۱۹ X 7
• حروف ”ی“ و ”س“ در سوره یس ( سوره ۳۶) ۲۸۵ بار آمده است یعنی: ۲۸۵ = ۱۹ X 15
• حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره ۷) ۹۷ بار و در سوره مریم (سوره ۱۹) ۲۶ بار
و در سوره ”ص“ (سوره ۳۸) ۲۹ بار آمده که جمع آن در سه سوره (۱۵۲ = ۹۷+ ۲۶ + ۲۹) می باشد
یعنی: ۱۵۲ = ۱۹ X 8
در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های ۴۰ تا ۴۶) وجود دارد که با حم “ح” و “م” شروع میشود.
این سوره‌ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت.

• اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد ۲۱۴۷ میشود که مساوی است با ۱۹ X 113
و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع کنید
درست همان عدد ۱۱۳ بدست میاید.
منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد ۳۸۰، (۳) و (۸) و (۰)، و رقمهای عدد ۶۴ ، (۶)‌ و (۴) میباشد.
• در این هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتیب
• در سوره مؤمن یا غافر (سوره ۴۰) ، ۶۴ و ۳۸۰،
• در سوره فصلت (سوره ۴۱)، ۴۸ و ۲۷۶،
• در سوره شوری (سوره ۴۲) ، ۵۳ و ۳۰۰
• در سوره زخرف (سوره ۴۳) ، ۴۴ و ۳۲۴
• در سوره دخان (سوره ۴۴) ، ۱۶ و ۱۵۰
• در سوره جاثیه (سوره ۴۵) ، ۳۱ و ۲۰۰
• در سوره احقاف (سوره ۴۶) ۳۶ و ۲۲۵ میباشد.
۶۴ + ۳۸۰ + ۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ + ۴۴ + ۳۲۴ + ۱۶ + ۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ = ۲۱۴۷
= ۱۹ X 113
حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم:
۶+۴+۳+۸+۰+۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰+۴+۴+۳+۲+۴+۱+۶+۱+۵+۰+ ۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵ = ۱۱۳
می ‌بینیم حاصل جمع این رقمها درست ۱۱۳ یعنی مساوی خارج قسمت ۲۱۴۷ به ۱۹ است.

• حالا اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره ۴۰ و ۴۱ و ۴۲) بکنیم باز
می ‌‌بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره‌ها را اگر به ۱۹ تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود.
۶۴ + ۳۸۰ + ۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ = ۱۱۲۱ = ۱۹ X 59
۶+۴+۳+۸+۰+۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰ = ۵۹

• حال اگر ۴ سوره بعد یعنی سوره‌های ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می ‌آید.
۴۴ + ۳۲۴ + ۱۶ + ۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ = ۱۰۲۶ = ۱۹ X 54
۴+۴+۳+۲+۴+۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵ = ۵۴

• حال اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ را با هم جمع کنیم ۱۰۴۵ میشود
که اگر آنرا تقسیم به ۱۹ کنیم عدد ۵۵ بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.
۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ + ۴۴ + ۳۲۴ = ۱۰۴۵ = ۱۹ X 55
۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰+۴+۴+۳+۲+۴ = ۵۵

• حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۱ را با هم جمع کنیم عدد ۱۱۰۲ بدست میاید
که خارج قمست آن به ۱۹ عدد ۵۸ بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.
۱۶ +۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ + ۶۴ + ۳۸۰ = ۱۱۰۲ = ۱۹ X 58
۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵+۶+۴+۳+۸+۰ = ۵۸
حالا شما سعی کنید با کامپیوتر ۱۴ رقم دیگر پیدا کنید که چنین خاصیتی داشته باشند.
حالا فکر کنید که اگر بخواهید هفت مقاله بنویسید که ”ح“ها و ”م“ های آن چنین خاصیتی داشته باشند.
چه زمانی باید صرف کرد؟
حالا فکر کنید اگر کسی بخواهد بطور عادی هفت سخنرانی بکند که چنین روابطی در آن وجود داشته باشد، امکان دارد یا نه؟
با توجه به اینکه خداوند در آیه ۲۹:۴۸ سوره عنکبوت به پیغمبر (ص) میفرماید:
” تو قبلاً کتابی نخوانده بودی و با دستت چیزی ننوشته بودی
چون در آن حال کسانی که در صدد باطل ساختن رسالت تو هستند شک میکردند”
یعنی پیغمبر سواد خواندن و نوشتن نداشت.
شما سعی کنید با کامپیوتر ۱۴ رقم دیگر پیدا کنید که چنین حالتی داشته باشد تا بدانید قرآن نمیتوانسته کار پیغمبر بیسواد ۱۴ قرن پیش باشد.
بلکه تمام مردم آن زمان هم نمیتوانسته‌اند چنین کاری بکنند
و بیائید واقعاً سعی کنید چهار کلمه مثل (بسم الله الرحمن الرحیم) بسازید که ۱۹ رابطه ریاضی در آن باشد.
یا حتی سه رابطه ریاضی از لحاظ حروف ابجد در آن باشد.
البته توجه داشته باشید در آن زمان چرتکه هم وجود نداشته، چه رسد به ماشین حساب و کامپیوتر.
به کتاب Beyond probability نوشته آقای عبدالله اریک مراجعه کنید.
Home Page
(Quran – ۰۰۵:۰۳۲)
“…if any one kills a person – unless it be for murder or for spreading mischief in the land – it would be as if
he killed all mankind: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind …”

According to this verse, anyone who kills an innocent person is not following the teachings of The Holy Quran – therefore is not walking in the path of Islam.

(قرآن مجید – ۰۰۵:۰۳۲)
“… هر کس کسی را بکشد، بدون اینکه او کسی را کشته یا مرتکب فسادی در زمین شده باشد، مثل این است
که تمام مردم را کشته باشد، و کسی که فردی را زنده بدارد، مثل این است که تمام مردم را زنده داشته است …”

افرادی که مردم بیگناه را میکشند، کسانی نیستند که از قرآن مجید و اسلام پیروی میکنند

یک نظر برای "قرآن و معجزات ریاضی موجود در آن" ارسال شده
 1. راحله گفت:

  در این که قرآن معجزه هست هیچ شکی نیست. ولی دوستای گلم ، لطفا یه کم دقت کنید:
  الله چهار حرف نداره؛ درسته که دو تا حرف لام داره ولی یک تشدید هم داره که باهم میشن ۳ تا حرف لام .که دلیلش رو نمی دونم ولی در کل الله ۵ حرف داره پس در نتیجه بسم الله ارحمن الرحیم ، ۲۰ حرف داره.که ناقض تمام این قضایا هست.لطفا در نظر داشته باشین که در آیه ای از قرآن آمده " اگر می توانید یک آیه مثل این بیاورید؟"پس اصلا بحث سر این نیست که کلا چه جوری می شه آیه ها رو ضرب و تقسیم کرد و دانه به دانه آیه های قرآن به تنهایی معجزاتی
  داره . وقتی معجزه پیامبر آخر الزمان ، قرآن هست پس یعنی دیگه مرده رو زنده کردن و دست درخشان از گریبان در آوردن و ….. نباید حجت رو بر شما تمام کنه بلکه خدا شما رو دعوت به مطالعه می کنه. یادمون باشه که یکی از قسم های قرآن "قسم به قلم و آنچه می نویسد" هست
  این موضوع خیلی اهمیت داره. در ضمن طبق این نوشته کسی نمی تونسته در ۱۴۰۰ سال پیش این جوری محاسبات دقیق رو انجام بده یا بدون کامپیوتر و وسایل مدرن این کار امکان پذیر نبوده پس این یعنی الان هر کسی که کمی از کامپیوتر سر در بیاره می تواند یه کتابی بنویسد که معجزه عددی قرآن رو داشته باشه و یا حتی با ماشن حساب هم میشه این کارو کرد. یا با یه برنامه ی ساده ی ورد میشه یه کتاب نوشت با یه معجزه عددی شبیه قرآن. ولی این که دیگه معجزه نیست . هنوز هم کسی نمی تونه با یه عصای ساده دریارو بشکافه یا فقط با یه دمیدن ،مرده رو زنده کنه. پس یعنی قرآن کار خاصی نبوده و هر کسی امروزه می تونه یکی مثل اون بیاره ولی این اصلا درست نیست.
  دوستای گلم کافیه یه کم مطالعه خودتون رو حتی در طبیعت یا تاریخ یا هر علم دیگه انجام بدین در در ذره ذره این دنیا ، قدرت خدا رو ببینید. یکی از شعرای قدیمی ما میگه: دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی،
  این یعنی اون موقعه ها که فکر کنم قرن ۷ هجری قمری بوده مردم دانشمند های ایرانی می دونستن که در زرات انرژی هسته ای وجود داره. این که معجزه نیست. می خوام بگم حتی اگه تو قرآن مطلب علمی خوندین اون رو حمل بر معجزه بودن نکنید چون این کار رو هم الان می توانند انجام بدن و یا اگر پیش گویی در قرآن بود باز هم این کار ، معجزه نیست. چون آدمهای معمولی هم پیشگویی می کنن . دوستان گلم، معجزه کاری فراتر از توان بشر هست پس : ارتباطات عددی آیه ها و یا پیشگویی و یا اطلاعات علمی و یا تاریخی و یا هرکدام از اینها را بشر می تواند انجام دهد پس اینها معجزه نیست . معجزه کاری فرابشریست که در هیچ زمانی هیچ بشری قادر به انجام آن نیست و این هم هیچ ربطی به زمان ندارد. قرآن معجزه است ولی این اعداد معجزه نیست.

 2. alireza jafarzadeh گفت:

  motaasefane beseyari bejaye pey bordan be azemat ghoran in ketabe moghadas ra dar balaye taghcheha megozarand va ya zojhaye javan dar zamane ezdevaj daghayeghe mekhanand va badaz an faramosh mekonand ke in ghoran behtarin rahnama dar zendegest.be omid an rozke ghoran rahnamaye zendegeye hame bashad, nainke yek ketab kenare bagheye ketabha dar ghafaseye khaneha.