قطعه‌ای نان برای مرغ دریایی

images/20071110/seagull3.jpg 
وارنمونده: یک زن آلمانی قطعه‌ای نان به سوی یک مرغ دریایی در حال پرواز در بندر وارنمونده در ساحل دریای بالتیک در شمال آلمان پرتاب کرده است.