قنوت

یاهو گوی اگر طالب حقی
دل بسپار به یار اگر طالب حقی
کم گوی و شفا گوی اگر طالب حقی
قنوت حق را به یاد بسپار که دلدادگی ها دارد.
قنوت عشق با مجنون گوی که دلدادگی ها دارد.
قنوت عشق گوی با حق گوی به آسمان بگو
انگشتان تو اشاره گره حق اند به تو
پس باهمه گوی به همه گوی ∙گزیده گوی
چشمان همه به سوی توست که سرپاایستاده اند.
پایه و خانه∙.بت خانه و مستانه یکیست.
اسم گوی.اسما خداگوی.عشق گوی
اسم حسنی را گوی که طالب عشق است.
ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه