قهوه مشترک علی کریمی با اسطوره پرسپولیس + عکس

علی کریمی امروز به تمرین پرسپولیس رفته بود

قهوه مشترک علی کریمی با اسطوره پرسپولیس

قهوه مشترک علی کریمی

علی کریمی که امروز به تمرین پرسپولیس رفته بود پیش از آغاز تمرین در کنار کریم باقری یک قهوه مشترک خوردند.

قهوه مشترک علی کریمی با اسطوره پرسپولیس

کریم باقری و علی کریمی

خبروان