قیافه شناسی

نظرتان چیست؟قیافه شناسی مختصر.
سر بزرگ نشانه داشتن عقل و سخاوت است.کوچکی و نا همواری سر دلیل حماقت و جهالت است.پیشانی پنهان بی شکن نشان بد نفسی و تکبر و گزافگوئیست و پیشانی متوسط با شکن نشان صذق و محبت وتدبیر است .ناصیه تنگ دلیل نادانی وجبن و عسرت و افلاس وشکن پهن وشفتین و ناصیه بلند شده دلیل غصه و غمناکیست.خطوط پیشانی دلیل زیادی عمر است. مژه بسیار بزرگ و دراز و کشیده و پر مو نشان زشتی و تند خوئی وغرور و جهالت است .مژه گنجان دلیل الفت و مهربانی و کشش بیش از حد به جنس مخالف است.مژه متوسط و سیاه دلیل فهم و دیانت و سخاوت و لطافت مزاج . و سر ابرو که باریک از طرف بینی باشد نشان نزاع و فتنه انگیزیست .وابروی بلند دال بر ابلهی و غرور بیجاست .چشم سیاه بزرگ دلیل سستی و کاهلی و چشم کوچک دلیل سبکساری و کم فهمیست و چشم متوسط نشان وفا و حیاست.و مایل بداخل نشان تکبر و بدی و خیانت . و چشم برامده نشان بیحیائی و بخل است. و تند تند چشم بهم زدن دلیل مکر و حیله و سرقت و سرخی زیاد بدون علت دلیل کثرت عمر و شجاعت است.چشم ارزق بدترین چشمهاست .موی صاحب چشم ارزق اگر شرابی یا طلائی باشد بسیار ادم غیر مطمئنیست. چشم سبزوکوچک ولرزان دلیل شهوت بسیار چشم بادامی دلیل نیکبختی و مبارکیست.گوش بزرگ نشانی خوبی و قوت و حافظه و طول عمر و گاها تند خوئیست. و گوش کوچک دلیل جهالت و نادانیست .گوش متوسط نشان عقل و دانائی و نیک بختی و گوش پر گوشت دلیل مال و ثروت است .بینی باریک سبکی عقل و پهن با سوراخ فراخ دلیل شهوت زیاد وغضبناکیست.خمیده به چپ نشان نفاق و دوروئی .وبزرگ و دراز و نوک به پائین دلیل ثروت و گشاده گی رزق است.و متوسط در بلندی پستی و فراخی و تنگی دلیل صحت مزاج و حواس و کمر پست دلیل بی پولیست.لبدرازنشانی حماقت و غلاظت طبیعت وکینه ورزیست.لب باریک نشان فهم ولطافت مزاج و سرخی لب نشان نیکبختی و خوش اصلی وسبزی و سیاهی لب دال بر بد نفسی و سفید بودن لب دلیل بیماریست.دهنبزرگ وپهن دلیل شجاعت و تنگ دلیل هراس است .و فراخی دهن در زنان نشان کثرت خواهش مباشرت است.دندانبزرگ وکنجان دلیل شرارت و دندان کوچک و جدا از هم دلیل صحت جسمانی وکج وناهموار دلیل مکروحیله وخیانت ومتفرق وناهموار و متوسط در بزرگی وکوچکی نشان خوشبختی و امانتداری و عدالت و تعداد ۳۰تا۳۲ نشان خوب و کمتر از ۳۰دلیل بی پولیست.کام وزبان سرخ نیکبختی وسیاه وزرد نشان نحوست وبد خوئیست.لپ باریک خوب وپرگوشت جهالت تکبر و متوسط صاحب هنر است.گردنکوتاه مکروخیانت گردن دراز باریک ترس و حماقت و متوسط خوب است .یک خط در گردن نشان طول عمر و سه خط نشان ثروت است.چهره.فربه دلیل تنبلی فراموشی جهل وسختگیری وخشگ وکم گوشت دلیل خباثت باطن ومتوسط دلیل خوش اخلاقی زردی رنگ چهره نشان بیماریست.ریش کوسه زیرکی و دانائی و کوتاه وقار و تمکین وبلند نشان حماقت است .پر پشتی بلادت و عبادت است.کتف لاغر بد سیرتی پرموئی بی دولتی صاف و متوسط دلیل عقل و دولتمندیست .بازوی دراز و بغل پر گوشت دلیل عقل و ثروت وبازوی کوچک و بغل خشک نشان بی پولیست.سینه گشاده وپرگوشت علامت خوشبختی و تنگ وصاف بدبختیست.پستان فربه دولت و اولاد خوب و خلاف ان نشان بداست.شکم بزرگ علامت حماقت ومیانه علامت عقلانیت و تیز هوشیست.کسیکه بر شکم اویک خط باشدمرگ او با تیغ و دو خط نشان زن دوستی و سه خط نشان عقل و هوش فراوان و چهار خط خوش شانس و ناف بزرگ تو رفته نشانی ثروت وسخاوت است.پشت وشانه پهن دلیل قوت غضب وتکبر وپشت کج نشان بداخلاقی وپشت دراز دلیل نحوست و متوسط دلیل سعادت است.رنگ سرخ اتشین زودرنجی و تیزی رنگ سبز بدی باطن ورنگسرخ وسفید اخلاق خوب سرخ مایل بسیاهی بداخلاقی وگندم گون اخلاق خوب و دانائیست .نرمی بدن نشانی قوت فهم ولطافت طبیعت و سختی بدن دلیل قوت بدن وبزرگی طبیعت و پوست نرم وباریک نشان مبارکی است.موی زبر شجاعت واستقلال وبسیار نرم دلیل سعدیست.وزیادی مو در سینه وشکم دلیل نادانی وکمی مو لطافت ودانائیست.صدای بلند و بزرگ دلیل بهادری ونرم وباریک اخلاق خوب و اواز غنه دلیل تکبر و غرور و اواز نا خوش حماقت وبداصلی واهسته و تیز سخن گفتن دلیل بد خلقی و سخن گفتن در حالیکه دست میزنند دلیل دانا بودن است.قهقهه دلیل سفاهت و تبسم دلیل حیاء و وقار و خوش اخلاقیست.قد طویل حماقت و قصیر فتنه انگیزی ومتوسط خوب است . کسیکه در راه رفتن سرین را حرکت میدهد دلیل وجود بیماریست .تند وتیزرفتن قهر وغضب وجهالت وارام رفتن دلیل غم وغصه وپاها را محکم بزمین زدن دلیل داشتن بدبختی میباشد.کف دست پر گوشت وسرخ دلیل ثروت و خوبی و پاکی بوده وزردی کف دست دلیل فسق و فجور و سفید و سیاه دلیل بد بختی و داشتن خطوط زیاد و یا خیلی کم در هر دو دست خوب نبوده و متوسط خوب است.انگشتان دراز دلیل طول عمر و باریک ونرم خوشبختی وچاق وکج و زمخت دلیل بدبختی است.ناخن سرخ علم وعقل ودانائی و ثروت .وزرد وسیاه پریشانی و افلاس است .الت تناسلی کج {در مردان} نشان فسق و فساد وراست دلیل صلاح و درستیست . بیضه بزرگ ویا کوچک دلیل غلبه شهوت .و الفت جماع با زنان واگر بیضه راست کوچکتر از چپ باشد مشکل بتواند صاحب فرزند پسر شود و اگر چپ کوچک باشد بالعکس .ران چاق دلیل عیش همراه زنان و شدت ران با غلت موی دلیل دولتمندی و موی دراز بر ساق پا دلیل تنگدستی وساق دراز دلیل تکبر و دشمنی وبسیار کوچک افلاس متوسط در درازی و کوتاهی و مو دلیل شجاعت و سخاوت است.کعب {مهره پا} پر گوشت اسوده گی و با مو دلیل قلت اولاد وکوچگوبزرگی زندانی شدن و کوچک ودیگری تو رفته نشان ثروت و یکی بلند ویکی کج دلیل غمناکی و افلاسیست.پاشنه کوچک و ملایم دلیل توانگری و بزرگ وکج دلیل سختی وپرگوشتیکه هنگام راه رفتن مخفی میکند دزد است.کف پای زرد و سیاه قلت اولاد وفساد وکف پای سرخ ونرم دلیل عقل و دولت است.انگشتان دراز وباریک تیز فهم وانگشتان کوتاه وستبر کم فهم ومتصل بهم دلیل خوبی و متفرق دلیل زبونیست.و سبابه پا که از ابهام دراز تر باشد دلیل خوش اقبالی بوده واگر همه انگشتان پا کوچک باشد دلیل بد اصلی ان است اگر ابهام بسیار عریض و بزرگ باشد دلیل مسافرت زیاد است.