کاریکاتور/ سفرهای استانی، قبلنا و بعدنا!

ماهنامه طنز و کاریکاتور / شماره ۵۰ / مرداد ۹۰