کسى که از روى عمد، روزه‏هاى خود را نگرفته، تکلیفش چیست؟همه: هر مقدار از روزه‏ها را که نگرفته، باید قضا کند و افزون بر آن، براى هر روز نیز باید کفّاره بدهد؛ یعنى، دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند و یا به هر کدام یک مد (تقریبا ده سیر) طعام (گندم یا جو و مانند آن) به آنها بدهد.توضیح المسائل مراجع، م ۱۶۶۰ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۶۶۸.