کودکان آفریقا

افریقا، تابلویی رنگارنگ از طبیعت و انسان است که در آن، دو رنگ برتری بیشتری دارد: سبزی در طبیعت و سیاهی در انسان. اکثریت ساکنان این قاره نه فقط پوستشان سیاه است، بلکه به دلیل فقر، تنگدستی و مشکلات اقتصادی ، رنگ زندگی شان نیز به سیاهی می زند اما با وجود همه اینها، فطرت پاک کودکانی که هنوز درگیر زندگی و مسائل آن نشده اند، فرصتی است تا آنان با هر رنگی که دارند، به روی زندگی لبخند بزنند. تصاویری از کودکان این قاره را می بینید.“صحرای بچه ها ” نامی است که می توان بر این تصویر نهاد، زیرا همه کودکانی که روی آن می دوند فرزندان صحرا نیستند، اما اکنون آن را به تسخیر شادیهای کودکانه خود در آورده اند.


این یک دختربچه مغربی در شمال غربی قاره افریقا است. او در مدرسه است اما به چه می اندیشد؟ فردا….


مغربیها مسلمان و عرب هستند. این تصویر، به خوبی هویت آنان را نشان می دهد.


فرزند صحرا


کاملا پیداست. کودکان این تصویر، نه عرب هستند و نه افریقایی، بلکه اروپاییانی هستند که در قالب یک برنامه مسافرتی از اسپانیا به افریقا سفر کرده اند.


بازیهای کودکانه در صحرا اما تا آن لحظه که بتوان داغی شنها را تحمل کرد.


این طبیعت زیبا و سرسبز به استان “کیووی شمالی” در جمهوری کنگو تعلق دارد. با این کوههای بلند، طبیعت زیبا و دریاچه های شفاف، این منطقه به یک بهشت طبیعی می ماند اما آیا واقعیت زندگی مردمان این سامان نیز همین را می گوید؟!


کنگو، سرزمینی همواره در حال نزاع میان قبایلی است که از سوی بیگانگان علیه همدیگر تحریک می شوند تا در چنین هنگامه ای، فرصتی مناسب برای چپاول ثروتهای طبیعی این سرزمین فراهم شود. بنا به گزارشها، فقط ۱۰ درصد جمعیت در سن تحصیل در کنگو به مدرسه می روند.


فقر را از چهره و لباس این کودک به روشنی می توان خواند. آیا، این نسل خواهد توانست بر تیرگی های امروز جامعه خویش چیره شود؟!


آموزش کودکان و توجه به آنان یکی از پایه های اساسی برای دستیابی به توسعه اجتماعی است. اگر به این کودکان توجه شود،‌چشمهای آنان گواهی می دهد که مردان خوبی برای آینده کشور خویش خواهند بود.


اما تا آن زمان هنوز زمان بسیاری باقی است. گزارشها موید آن است که بسیاری از کودکان و نوجوانان در کنگو و دیگر کشورهای جنگزده افریقا به عنوان سرباز در درگیریهای مسلحانه ای که دست کم ده سال است بطور مداوم این کشور را در بر گرفته، به کار گمارده می شوند.


غذایی که در این جوامع باید آن را نعمتی بزرگ خواند: سیب زمینی به عنوان منبعی سرشار از ویتامینها!


دستیابی به کار در جوامع افریقایی کار سختی است ، ‌اما وقتی هم که به آن می رسند ، با درآمد حاصله به سختی می توان روزگار گذراند.


چشم به راه فرداهای بهتری که چرخ روزگار به کام این کودکان بگردد. آیا این چرخ پیشرفت و بهروزی است؟!