کودکی با سه دست و یک کلیه

 پزشکان شانگهای بیماری دو ماهه دارند که سه دست دارد. به گزارش گاردین ، هیچ کدام از دو دست چپ او بدرستی کار نمی کند و پزشکان با انجام آزمایش های گوناگون هنوز نتوانسته اند تشخیص دهند کدام یک از دو دست چپ او سالمتر است.
چن بوچانگ ، از مرکز پزشکی کودکان شانگهای گفت این مورد کاملا استثنایی است. ما تا حالا هیچ بچه ای را ندیده ایم که دست سومش تا این حد رشد کرده و کامل باشد. به همین دلیل گرفتن تصمیم در مورد قطع یکی از دست ها دشوار است.
این بچه یک کلیه دارد و ممکن است ستون فقرات او نیز دچار انحراف باشد. بیمارستان فوق یکی از باتجربه ترین بیمارستان های این کشور در معالجه کودکان ناقص از جمله دوقلوهای به هم چسبیده است.