لحظه نگار: باور-آورده به زندان

لحظه نگار: باور-آورده به زندان

تصویر سیاه و سفید نرده

مانند یک زندانی هستم:

چنان باور-آورده به زندان،

که در خواب هم،

خیالم از نرده‌‌های زندان فراتر نمی‌رود.

رادیو مذاکره

رادیو متمم