لوتی ترین پیام یکی از دوستای من …..

لوتی ترین پیام : زنگ در خونتونم هر کسی تو رو بخواد باید منو بزنه.

عجب دوست فدا کاری دارم من!