ماجراهای آقای صبوری / فیلم

ماجراهای آقای صبوری نام نمایشی است که در سالهای دور از تلویزیون پخش شده بود.