مادر اگر…

تا دیده ام به روی جهان باز شد، زشوق

لبخند مهربان تو جا در تنم دمید

فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو

دست نوازش تو به فریاد من رسید

****
مادر، قسم به آن همه شب زنده داریت

که اندر سرم هوای تو هست و صفای تو

آیینه دار مهر و عطوفت تویی، تویی

خواهم که سر نهم به خدا من به پای تو

****
روزی که طفل زار و نحیفی بُدم زمهر

چون جان خود، مرا تو نگهدار بوده ای

مادر، به راه زندگی من فدا شدی

دایم مرا تو مونس و غمخوار بوده ای

****

مادر قسم به تو، که تویی نور کردگار

یزدان تو را، ز نور وفا آفریده است

نازم به آن شکوه و به آن عزّت و مقام

جنّت به زیر پای تو خوش آرمیده است