مبلغ عیدى فرهنگیان اعلام شد
مبلغ عیدى آخر سال ۱۳۸۵ فرهنگیان و سایر کارمندان دولت اعلام شد.


به گزارش سرویس فرهنگى آریا، روابط عمومى وزارت آموزش و پرورش ، کلیه وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش مجازند به کارکنان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادى و موقت مبلغ ثابت یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۸۵ به عنوان پاداش آخر سال در بهمن ماه سال جارى از محل بودجه مصوب دستگاه‌هاى اجرایى پرداخت نمایند.بنابر مصوبه هیات وزیران خدمت نیمه وقت بانوان در اجراى مصوبه پرداخت عیدى پایان سال، تمام وقت محسوب مى شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.