مجازات مرگ در انتظار ۴ جوان هوسران

:۴ مرد هوسران که دختر دانشجویی را در یکی از محله های همدان ربوده و به وی آزار رسانده بودند، با تایید حکم مرگ از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در یک قدمی مجازات قرار گرفتند.
روز ۱۲ دی ماه سال ۸۳ ، دختر دانشجویی به مرکز پلیس همدان مراجعه و از ۴ مرد هوسران شکایت کرد.
وی در تشریح ماجرا به پلیس گفت: دوستم بیمار بود، بنابر این برای گرفتن داروهایش به یک داروخانه مراجعه کردم که همانجا با مرد جوانی آشنا شدم. او مرا تا نزدیکی منزل دوستم رساند و بعد من با یک مرکز آژانس تماس گرفتم و با یک دستگاه خودروی دربستی به منزل دوستم رفتم که در میانه راه سرنشینان یک دستگاه شورولت قرمز ما را تعقیب کردند و در میانه راه با معرفی خود به عنوان مامور راهمان را سد کردند و با زور و تهدید چاقو مرا ربودند و با انتقال به گاراژی در اطراف شهر ۴ نفر از آنها به من آزار رساندند.
به دنبال شکایت دختر جوان ، متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر شدند و با انتقال به مرکز پلیس جرایم خود را قبول کردند. به این ترتیب ، پرونده متهمان به دادگاه کیفری استان همدان ارسال شد و پس از محاکمه ، ۴ نفر از متهمان به اعدام و ۲ نفر دیگر تبرئه شدند.
به دنبال اعتراض متهمان ، پرونده با توجه به نبود شعبه همعرض به دادگاه کیفری استان کردستان ارسال شد که قضات این شعبه ، ۴ مرد هوسران را به اعدام محکوم کردند که پرونده آنها با اعتراض مجدد متهمان به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال شد که حکم صادره از سوی ۳۸ قاضی مورد تایید قرار گرفت و پرونده اتهامی مردان هوسران برای اجرا، به اجرای احکام دادسرای همدان ارسال شد تا بزودی مجازات شوند.