مجری سابق صداوسیما با لباس‌سبز در صدای امریکا

سید محمد حسینی مجری مشهور و موفق اسبق صداوسیما، در برنامه پارازیت صدای آمریکا به عنوان مهمان حضور یافت و دقایقی به ناگفته هایی پرداخت!

طی گفتگوی سید محمد حسینی با برنامه پارازیت، پیراهن سبز رنگ وی نگاه ها را به خود جلب می کرد.

در عین حال وی عنوان کرد که به هیچ وجه فردی سیاسی نیست و مثال وی مثال فردی است که از طبقه صدم ساختمانی به پایین هل  داده شده و فردی به وی می گوید که آفرین، چه خوب پریده ای! اما وی جواب می دهد که “بابا مرا هل داده اند!”

منبع: سایت آخرین نیوز شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹