مجسمه حشره ای زنه کفش دوزکی

گابور فولوپ هنرمند بلغارستانی ۲۰ هزار کفش دوزک مصنوعی ساخته و با رنگهای رزینی آنها را رنگ کرده است و سپس از این کفش دوزک های مصنوعی مجسمه ای از پیکره انسان ساخته است.

مجسمه زن ساخته شده از کفش دوزک های مصنوعی مجسمه حشره ای نامگذاری شده است.

گابور هدف از ساخت این مجسمه را آشتی انسان با طبیعت و جانوران اطراف خود عنوان کرده است.

مجسمه کفشدوزکی

: