محمدرضا حکیمی: فقر با عدل تضاد دارد..

نسبت و رابطه فقر و عدل در اسلام

نسبت و رابطه فقر و عدل در اسلام

استاد محمدرضا حکیمی:
فقر با عدل تضاد دارد..

میزان تحقق یافتن جامعه اسلامی، عدم حضور فقر است درآن.
فقر با عدل تضاد دارد و عدل لازمه جدانشدنی جامعه اسلامی است.اگر در جامعه ای عدالت نباشد، آن جامعه و آن حکومت و آن نظام، اسلامی نیست..

کتاب گزارش/استاد محمدرضا حکیمی/صفحه۴۲