محمدعلی شاه قاجار و همسرش/عکس

محمدعلی شاه قاجار و همسرش ملکه جهان، هنگام تبعید در اودسای روسیه