مداحى کردن زن براى زنان چه صورت دارد؟

جواب: هو العالم؛ جائز است