مدیر مسئول روزنامه ورزشی گل مجرم شناخته شد

سخنگوی دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول و خبرنگار روزنامه ورزشی گل مجرم شناخته شدند.

مطلب بالا در بخش ورزشی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۲۴ January 2016 | 7:14 pm منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.