مردان باهوش، قدرت تولید مثلی بیشتری دارند

گروهی از پژوهشگران انستیتو روانپریشی اطلاعات بدست آمده از سربازان سابق ارتش آمریکا را در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند.

این سربازان در طول جنگ ویتنام در ارتش خدمت می‌کردند.

این پژوهشگران دریافتند: سربازانی که در آزمایشات هوش بهتر عمل می‌کنند، اسپرم‌های (سلولهای جنسی نر) آنها قدرت حرکت بیشتری دارند، این توان حرکتی در واقع قدرت بارور سازی اسپرم را افزایش می‌دهد.

این تحقیق در مجله «هوش» به چاپ رسیده است. یافته جدید از این ایده حمایت می‌کند که بر اساس آن ژنهایی که در صفت باهوشی نقش دارند ممکن است تاثیرات بیولوژیکی دیگری نیز داشته باشند.


البته این بدان معنا نیست که تمام مردان در سطح ضریب هوشی متوسط اسپرم‌های ناتوان دارند.