مردان نمکی از نوع ایرانی – کشف آخرین مرد نمکی

۱۰ – مردان نمکی از نوع ایرانی

کشف آخرین مرد نمکی در معدن چهر آباد زنجان یکی از مهمترین موضوعات علمی حوزه باستان شناسی جهان در سال گذشته به شمار رفت.
اوایل سال گذشته هشت نمونه از پارچه هایی که در لباس مردان نمکی استفاده شده و همچنین بافت های نرم بدن آن ها برای انجام آزمایش هایی که قدمت اجساد را مشخص کند به دانشگاه آکسفورد فرستاده شده که درانتها مشخص شد که مرد نمکی شماره ۲ تقریبا همزمان با مرد شماره ۱ در یک هزار و ۸۰۰ سال پیش یعنی اواخر دوره اشکانی در معدن مدفون شده است.
بر خلاف تصوری که تا کنون وجود داشت نتیجه آزمایش روی مردان شماره ۳و۴ نیز نشان داد که آنها در حدود ۵۰۰ سال پیش از مردان شماره ۱و۲ یعنی در حدود ۲۳۰۰سال پیش و نزدیک به دوره هخامنشی در اثر ریزش معدن مرده اند .
نتیجه آزمایشات حاکی از آن بود که معدن چهر آباد نخستین بار در حدود ۲۵۰۰ سال پیش مورد بهره برداری قرار گرفته و ۲۳۰۰ سال پیش برای نخستین بار ریزش کرده است .
بر اساس عقیده باستان شناسان مردان نمکی شماره ۴،۳و۵ در نخستین ریزش معدن کشته شدند و وقتی حدود ۵۰۰ سال بعد دوباره معدن به بهره برداری می رسد ،یک بار دیگر ریزش کرده و مردان شماره ۱و۲ را زیر آوار مدفون می کند. پیدا شدن آخرین مرد نمکی نشان داد که این مومیایی های طبیعی یکی از معدود پدیده های باستانی هستند که به واسطه قرار گرفتن در نمک حاوی اطلاعات مهمی در این زمینه هستند.