مردی استرالیایی کودک ۱۳ ماهه ای را در ماشین خشک کن انداخت

مردی استرالیایی متهم است که کودک ۱۳ ماهه ای را در ماشین خشک کن انداخت و باعث جراحات شدید او شد.
به گزارش بی بی سی ، ساموئل سیدال ، ۲۱ ساله ، قبول کرد از فرزند دوست دخترش که می خواست به ورزش برود ، مدت یک ساعت نگهداری کند.
مادر وقتی برگشت متوجه جراحات شدید در بدن دخترش شد و پزشکان به دلیل مشکوک بودن جراحات ، موضوع را به پلیس خبر دادند.
آنان امیدوارند کودک بهبود یابد و این هفته از بیمارستان مرخص شود.
دب نیومن بازرس پلیس گفت: جراحات وحشتناک است و در تمام سالهای کارم این جور زخم ندیده و نشنیده بودم.
ساموئل گفت: وقتی بچه غذایش را روی خودش ریخت او را داخل ماشین خشک کن لباس انداخت ، در ماشین را بست و آن را چند دقیقه روشن گذاشت.
پلیس گفت: دو پا و دست کودک بشدت سوخته و صورت و پشتش صدمه دیده است.
سیدال با ضمانت آزاد شد تا در ژوئن به دادگاه برود. او در این مدت حق ندارد با مادر کودک تماس بگیرد.