مردی در تدارک داشتن صد فرزند

مرد یک پای اماراتی که ۷۸ فرزند دارد برای این که تا سال ۲۰۱۵ تعداد فرزندان خود را به ۱۰۰ برساند در تدارک ازدواج های دیگر است.
به گزارش رویترز ، محمد مراد عبدالرحمان ۶۰ ساله گرچه تاکنون ۱۵ بار ازداواج کرد اما هرگز در یک زمان بیش از ۴ همسر نداشته است.
عبدالرحمان گفت: تا سال ۲۰۱۵ در ۶۸ سالگی ۱۰۰ فرزند خواهم داشت و پس از آن دیگر ازدواج نخواهم کرد ولی تا آن وقت باید حداقل ۳ بار دیگر ازدواج کنم.
بزرگترین فرزند عبدالرحمان ۳۶ ساله و کوچکترین آنان ۲۰ روزه است. ۲ تا از ۳ همسر کنونی او حامله هستند.
عبدالرحمان گفت خانوداه بزرگ او در ۱۵ خانه و با حقوق ارتشی او و کمک دولت عجمان، یکی از ۷ امارت تشکیل دهنده امارات عربی متحده، زندگی می کنند.