مرد ها سکوت نمی کنن…!

مرد ها سکوت نمی کنن…!
**فقط داد میزنن**…
نمی تونن وقتی که ناراحت هستن…!
گریه کنن و بهونه بگیرن…!
فقط داد میزنن…!
… … اونا نمی تونن به تو بگن من رو بغل کن تا آروم شم…!
فقط داد میزنن…!
نمی تونن بگن دلشون می خواد تو آغوشِ تو گریه کنن…!
فقط داد میزنن…!
ممکنِ خیلی تو رو دوست داشته باشن…!
اما نمی تونن صداشون رو مثل دختر بچه ها کنن و جیغ بزنن و بگن…!
عاشقتم…!
فقـــــــــــط داد میزنن…!
اون همه اینا رو قورت می ده که بگه یه مردِ…!
یه آدمِ محکم که می تونه تکیه گاهت باشه…!
اما تو نگاه به قوی بودنش نکن…!
چون فقط داد میزنه…!
از دادش دلگیر نشو…!
تو قلبش یه بچه زندگی میکنه…!
که پاکتر و رویایی تر از هر زنیه…!
گاهی دلش اونقدر میگیره که فقط…!
داد میـــــــــــــ ـــزنه…!