معلم خصوصی و تعرض به ۷ دانش آموزیک معلم کلاس خصوصی که هفت نوجوان ۱۵ تا ۱۶ ساله را مورد تعرض قرار داده بود، با رأی دادگاه به اعدام محکوم شد.
در پی شکایت یک نوجوان ۱۶ ساله مبنی بر اینکه معلم ریاضی به بهانه کلاس خصوصی، وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است، پرونده ای در دادگستری مشهد تشکیل شد و با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری خراسان رضوی ارجاع گردید.
پدر این دانش آموز با ارایه شکایت خود گفت: فرزندم را برای تقویت درس ریاضی به منزل متهم که معلم بازنشسته است، در محدوده قاسم آباد فرستادم، اما او با حیله فرزندم را مورد تعرض قرار داد.وی افزود: در پی روابط غیراخلاقی این فرد، فرزندم با توضیح معلم دینی اش درباره بیماری ایدز و ارتباط غیراخلاقی، موضوع را با مادرش در میان گذاشته و متعاقب آن علیه فرد مورد نظر شکایت کردیم.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، متهم که ابتدا از بیان حقایق خودداری می کرد، پس از ارشاد و راهنمایی در حضور قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان لب به اعتراف گشود و گفت: چهار سال قبل از همسرم جدا شدم و به طور مجردی زندگی می کنم و به خاطر مشکلات روحی و فریب شیطان، مرتکب اعمال خلاف اخلاق با شاکی شدم.
در ادامه رسیدگی به این پرونده، ۶ نوجوان دیگر نیز که به بهانه تدریس در کلاس خصوصی مورد تعرض متهم قرار گرفته بودند، با حضور در دادگاه چگونگی ماجرا و اغفال خودشان را توسط متهم بیان کردند.در جلسه بعدی دادگاه، متهم خود را بی گناه معرفی کرد و وکیل مدافع وی نیز طی مطالبی موکل خود را بی گناه دانست.
قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری خراسان رضوی در ادامه رسیدگی به این پرونده، بار دیگر به استماع شکایت شاکیان پرونده پرداختند و با توجه به صداقت و فشار روحی فراوانی که قربانیان در مقابل والدین خود تحمل می کردند، اظهارات آنان را منطبق با واقعیت دانستند.
دادگاه کیفری سرانجام پس از چند جلسه رسیدگی به این پرونده، متهم را که تحت عنوان معلم ریاضی و سوء استفاده از تسلطی که بر شاگردان خود داشته مرتکب اعمال خلاف شده است، مقصر دانسته و وی را به اعدام محکوم کرد.
گفتنی است، رأی دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و در صورت اعتراض متهم، پرونده بار دیگر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.