معنی عشق

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق

یعنی سجده ها با چشم تر
عشق

یعنی سر به دار آویختن
عشق

یعنی اشک حسرت ریختن
عشق

یعنی در جهان رسوا شدن
عشق

یعنی مست و بی پروا شدن
عشق

یعنی سوختن یا ساختن
عشق

یعنی زندگی را باختن
عشق

یعنی انتظار و انتظار
عشق

یعنی هرچه بینی عکس یار
عشق

یعنی دیده بر در دوختن
عشق

عشق یعنی لحظه های التهاب

یعنی در فراقش سوختن
عشق

یعنی لحظه های ناب ناب
عشق

یعنی سوز نی ، آه شبان
عشق

عشق

یعنی شاعری دل سوخته
عشق

یعنی آتشی افروخته
عشق

یعنی با گلی گفتن سخن
عشق

یعنی خون لاله بر چمن
عشق

یعنی شعله بر خرمن زدن
عشق

یعنی رسم دل بر هم زدن
عشق

یعنی یک تیمّم، یک نماز
عشق

عشق یعنی با پرستو پر زدن

یعنی عالمی راز و نیاز
عشق

یعنی آب بر آذر زدن
عشق

یعنی چو*احسان پا به راه
عشق

یعنی همچو یوسف قعر چاه
عشق

یعنی بیستون کندن به دست
عشق

یعنی زاهد اما بُـت پرست
عشق

یعنی همچو من شیدا شدن
عشق

یعنی قطره و دریا شدن
عشق

یعنی یک شقایق غرق خون
عشق

یعنی درد و محنت در درون
عشق

یعنی یک تبلور یک سرود
عشق

یعنی یک سلام و یک درود

یعنی معنی رنگین کمان