مفاهیم ارتعاشی اعداد رند صعودی

مفاهیم ارتعاشی اعداد رند صعودی

*۱۲۳*

با رها کردن هرانچه اضافی یا غیر ضروری است زندگی خود را ساده نمایید. از دیگران (ملکوت آسمان ها) درخواست کمک نمایید تا به نمایندگی از شما عمل کنند.

*۲۳۴*

شما هم پیمانان و متحدان قدرتمندی چون فرشتگان مقرب، فرشتگان و اساتید مقرب دارید. ایشان هم اکنون در کنار شما هستند و شما را یاری و راهنمایی می کنند.

*۳۴۵*

ملکوت آسمان ها شما را یاری می نمایند تا تغییرات مثبت و بسیارمورد نیاز زندگیتان را خلق نمایید.

*۴۵۶*

هرگونه نگرانی و اندوه درباره تغییراتی که مدنظرتان است یا تغییراتی که ایجاد نموده اید را به فرشتگان واگذارید. این تغییرات برکت های عظیمی با خودشان به ارمغان می آورند.

*۵۶۷*

تغییراتی که آنها را مدنظر قرار داده اید یا ایجاد نموده اید، ایده های بسیار عالی هستند که به شما کمک می کنند، از فشارهای زندگی رها شوید.

*۶۷۸*

پیشرفت های عظیم مالی دقیقا در این لحظه در حال رخداد هستند.

*۷۸۹*

به حرکت در مسیری که در رابطه با زندگیتان، راه معنویتان و رسالت الهیتان است ادامه دهید. شما در تمام طول مسیر کاملا تحت حمایت و پشتیبانی قرار می گیرید.

*۹۸۷*

شما در ارتباط با مسایل روحی، زندگی وکاریتان در مسیر صحیحی قرار گرفته اید، بنابراین اعمال نیک خود را ادامه دهید.