مفاهیم ارتعاشی اعداد سه رقمی معروف

مفاهیم ارتعاشی اعداد سه رقمی معروف

*۱۱۱*

این توالی برای شما این پیام فوری را به همراه دارد که از آنجاکه افکارتان فورا تحقق می یابند بنابراین، ذهنتان را بر رویاهاتان متمرکز نمایید. برای تغییر هر فکر ترس آلودی آن را به ملکوت الهی بسپارید.

*۲۲۲*

اطمینان داشته باشید که همه چیز بدرستی، همانگونه که قرار بوده است، بر مبنای برکت الهی برای همگان در حال تدبیر است. رها باشید و یقین داشته باشید.

*۳۳۳*

شما کاملا تحت حمایت، حفاظت، عشق و راهنمایی اساتید مقرب کریم قرار دارید.

*۴۴۴*

آنها فرشتگان هستند- آنها همه جا در کنارتان حضور دارند! شما کاملا مورد عشق، حفاظت و راهنمایی تعداد بسیار زیادی از ملکوتیان قرار دارید و چیزی برای نگرانی وجود ندارد.

*۵۵۵*

تغییرات عظیمی تمام زندگیتان را دگرگون می نمایند! برای اینکه آنها را در عالی ترین سطح ممکن رخ دهند، از مثبت بودن افکارتان اطمینان یابید و بر نیایش و ثباتتان تمرکز نمایید.

*۶۶۶*

افکارتان به شدت بر ظواهر وهم آلود مادی متمرکز شده است. اندیشه هایتان را از لحاظ معنوی تعالی ببخشید تا زندگیتان به مسیر اصلی برگردد.

*۷۷۷*

شما قطعا در تمام جوانب زندگیتان در راه حق و حقیقت قرار دارید. در مسیر تعادل و آگاهی معنوی باقی بمانید چنانکه شما می توانید در این راه روشن پیش روید.

*۸۸۸*

این عدد نشانه ای مبارک است از اینکه جهان هستی شما را در امور مالیتان کاملا تحت حمایت قرار داده است. ثروت به سمت شما جاری می شود!

*۹۹۹*

این عدد نشانه ای از به اتمام رسیدن مرحله مهمی در زندگی شماست و هم اکنون لحظه ای است که بی درنگ مرحله بعد زندگی را شروع می نمایید. این توالی مانند زنگ ساعتی است که به بلندی به صدا درآمده است تا شما را آگاه نماید که در راه رسالت الهی زندگیتان وارد عمل شوید.