ملکه زیبایی ۶ ساله خود را باز نشسته کرد

ایدن وود دختری است که تنها تا سن ۶ سالگی توانسته بیش از ۳۰۰ عنوان زیبایی را در مسابقات مختلف زیبایی کسب کند.وی چندی پیش خداحافظی و کناره گیری خود را از تمامی مسابقات زیبایی اعلام کرد