منظور امام از این سخن چه بود (من با قبول قطعنامه جام زهر را سرکشیدم)
جواب :  


  منظور حضرت امام (ره) از «جام زهر» قبول قطعنامه در شرایطى بود که اهداف دفاع مقدس هنوز تأمین نشده بود؛ ولى بنا به شرایط اضطرارى داخلى و خارجى و مصلحت کشور، ایشان قطعنامه را پذیرفتند.