من و تو////////

من و تو فرصتیم برای
آموختن
آموختن به راحتی نوشیدن یک لیوان آب
آموختن در فاصله یک نفس عمیق
چشمهایت را باز کن
شجاعت من مال تو
به دستهایت نگاه کن به تو خواهم گفت که چگونه تمام قدرت کوهستان در رگهای تو جاری میشود
باخودت چراغ نیاور مسیر روشن است
گام بردار. اینک تو در چندقدمی طلوع ایستاده ای