مهر المسمّى چیست؟«مهر المسمّى» مهریه‏اى است که مقدار آن هنگام عقد ازدواج معین شده و از آن نام برده شده است.