مهندسی و معماری زیبا در طبیعت + عکس

معماری عجیب در طبیعت توسط خداوند

 بسیاری از دانشمندان معتقدند که هیچ چیز در این دنیا وجود ندارد که از قوانین ریاضی تبعیت نکرده باشد و گیاهان نیز از این قانون مستثنی نیستند؛ با دقت در این تصاویر می‌‌توان گفت که طبیعت به تقارن هندسی بسیار اهمیت می‌ دهد.

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%