موبایل به جای دوستان! (عکس)

استفاده از موبایل باعث دوری خانواده ها و دوستان

استفاده از موبایل باعث دوری خانواده ها و دوستان
گوشی موبایل جایگزین تقویم، زنگ ساعت و دوربین‌تان شده است؛ لطفا نگذارید جایگزین دوستان و خانواده‌تان هم شود!