مورچه و حضرت سلیمان

در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
عشق پیدا شد وآتش به همه عالم زد

روزی حضرت سلیمان مورچه ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاکهای پایین کوه بود .
از او پرسید : که چرا این همه سختی را متحمل میشود ؟
مورچه گفت : معشوقم به من گفته است اگر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او میخواهم این کوه را جابجا کنم .
… حضرت سلیمان فرمود : تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمیتوانی این کار را انجام دهی .
مورچه گفت : تمام سعی ام را میکنم .
حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشت کار مورچه خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد .
مورچه رو به آسمان کرد و گفت : خدایی را شکر میگویم که در راه عشق، پیامبری را به خدمت موری در می آ ورد . . .
اگر تو نیزعاشق حقیقی باشی خداوند کائنات را به خدمت تو میگیرد تا تو به معشوق برسی !