مومیای یخی دختر نوجوان

مومیای یخی دختر نوجوان

شاید یکی از اعجاب بر انگیز ترین کشفیات دنیای باستان شناسی در سال گذشته نمایش مومیایی یخی از یکی از مردمان قوم اینکا بود که یازدهم سپتامبر سال گذشته صورت گرفت.
این مومیایی یخ زده در واقع دختر نوجوانی بودکه نزدیک به پانصد سال قبل مرده بود و جسدش به طور کامل
سالم مانده بود.
این مومیایی در واقع در سال ۱۹۹۵ توسط کوهنوردان پرویی پیدا شده بود و به مومیایی آیس‌میدن نیز مشهور است.
برخی باستان شناسان معتقدند آیس میدن پرویی در واقع یک دختر ۱۴-۱۲ ساله‌ای است که در حدود ۵۰۰ سال قبل توسط قدیسین اینکا برای خشنودی خدایانشان قربانی شد .این مومیایی پس از سالها برای اولین بار در آرژانتین به نمایش در آمد.