میل جنسى در مرد بیشتر است آیا به همین دلیل نباید سخت‏گیرى نسبت به‏مرد کمتر باشد
جواب :  


  لازم نیست دقیقاً میزان گرایش جنسى دو زن و مرد مساوى باشد. آنچه مسلم است این گرایش در هر دو بسیار نیرومند است. انواع ابتلائات جنسى در زن و مرد نیز متعدد است. و باز یادآورى مى‏شود که لازم نیست در هر گناهى دقیقاً میزان ابتلاى زن و مرد مساوى باشد؛ زیرا ممکن است در برخى گناهان ابتلاى مرد بیشتر باشد و در برخى از گناهان – مانند سستى در رعایت حجاب، غیبت کردن و امثال آن – ابتلاى زنان بیشتر باشد.