ناشی گری زن خلافکار

بردن انجیل به داخل زندان برای شوهر زندانی شک ماموران زندان را برانگیخت و موجب دستگیری زن شد.
امی داک وورث ۲۸ ساله هر بار که به زندان می رفت یک انجیل برای همسر خلافکارش می برد که داخل آن کوکایین جاسازی کرده بود.
به گزارش رویترز ، قاضی «پرو تم تام هیکس» این زن را برای هر بار خلاف به ۴ سال زندان محکوم کرد اما چون او سه بچه دارد و سابقه خلاف هم نداشت قاضی دستور داد برای هر بار خلاف ۹۰ روز زندانی شود و بقیه مدت حبس تعلیقی باشد.
امی گفت : وقتی خلاف می کردم به فکر بچه هایم نبودم وگرنه چنین کاری نمی کردم.
وی افزود: این تجربه درسی برای من شد که دیگر تکرار نخواهد شد.