ناصرالدین شاه در سلمانی(عکس قدیمی)

ناصر الدین شاه