نترس

نترس!
ازگفتن نمی دانم نترس
ازگفتن اشتباه کردم نترس
ازگفتن به کمک احتیاج دارم نترس
ازگفتن متاسفم نترس